Maqaalee Afaan Oromoo Ammayyaa

Caasaafi barruu giraamara rakkisoo. Labsiin bara 1944tti ba’e kun afaan Oromoo afaan barnootaa, afaan hojiifi miidiyaa akka hin taane kan dhiibbaa irraan ga’aa ture ta’uu ibsa. Afaan Oromoo kutaa afaanii Afroo-Eshiyaatiik jedhamu jalatti ramadama. Waraanni Habashaa kan Minilikii fi phaapphasii Habashaatiin durfame, inni meeshaa waraanaa ammayyaa hidhatee loltuu 20 000 hidhachiise, Afaan Oromoo. Todo list of the names should be segregated to gender and list should be based on topic like classic, modern etc. Kitaabni kun ammoo, amma danda'ametti qulqullinni isaa eegamuun kan. Kunoo, maqaaleen Oromoo kanneen bara Minilik irraa kaasee, hamma bara Darguutti geeddaramaa turan sun, ammallee ee bara “ warraaqxota fi tarkaanfatoota. Uummatni Oromoo sirna gita bittaa darbe kessatti mirga sabummaafi namummaa dhabee aadaan isaa awwaalamee ture. Posted: Hagayya/August 22, 2015 · Taammanaa Bitimaa irraa*** DURADUBBII Dubbiftoota barreeffa kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, baga nagaa fi nageenyaan naaf turtanii kutaa saddeettaffaa kana duukaa-buu'uuf dhuftani! Akkuma isin amma gara mandhee tanaa dhuftan mee nagaa fi nageenyi, bilisummaa fi walabummaan Oromiyaa teenyaaf haa dhufu!*. Wal-sobuu fi wal-gowwoomsuun, wal-arrabsuu fi wal-doorsisuun hin jiru. Dhaabbatichi torbanitti al tokko guyyaa Jimaataa Gaazexaa Afaan Oromoo “Bariisaa”, Amaariffaan Gaazexaa “Addis Zaman” guyyuudhaan, torbanitti guyyoota jahaaf Ingiliffaan Gaazexaa “Z Itoophiyaan Heeraaldi, Arabiffaan Gaazexaa “Al-Aalam” akkasumas ji'oota lamatti al. Our content is doctor approved and evidence based, and our community is moderated, lively, and welcoming. please leave additional comments here. Aadaa fi afaan isaa Magaalootaa alatti ganda baadiyyaa keessatti akka murta'ufi teeknolojii ammayyaa irraa fagaatee akka qancaru godhamaa ture. Afaan Oromoo hundee Oromummaa ti. Baruma sana, ji’a lama booda gurri keenya waan haaraa dhagahuu eegale. sharafuuf (duubatti deebisuuf) shira hedduutu xaxamaa jira. Barreesaan isaa fuula kana ilaalanii yoo ta'ee yaada laachuu ni danda'a. Tiyaatira Oromoo Tiyaatera jechuun gosa aartii keessaa tokko ta'e waltajjii irratti daawwattoota fulduraatti tatoo fi taateedhan kan dhiyaatudha. 05/05/2020 Wal-dhibdee Mootummaa fi WBO Gidduu Jiru Karaa Nagaan Furuuf Yaaliin Jalqabame Sababaa Vaayirasii Koranaan Itti Fufuu Hanqate, Jedhame. Dabalees, dhahata yeroo Oromoo hordofuun ayyaana (carraa) mucooleen dhalatan akeeka. Akka aada Oromootti kan daa'ima maqaa moggaasu abba dha waan ta'ef kanneen. Bakka Nagaan jiru waan hundaatu jira! Hiikaa Margaa tiin Biyyi keenya Itiyoophiyaan waggoottan muraasaa asitti giddu gala Industirii ta’uudhaaf hojii guddaan hojjatamaa jira. Hanga tokkoofuu garuu, beektonni Oromoo gaafas sirna…. Sagantaa- Jimaata Sagantaa itti aanu. Professor Andrzejewski waa’e afaan baha Afrika gara garaa irratti dalage. Garuu yaa Oromoo koo, isaan " warra tokkoo, warra tokkeessoo " kan afaanotaa fi aadaawwan, seenaa fi muuxannoolee, biyyoota fi amantiiwwan impaayera isaanii tana keessatti argaman mara Amaaromsuu f akka dhaabatan hedduu naaf gala. Maqaa Nuuf Moggaasaa!! Toora sab-himaa (Social Media) kanneen akka Facebook, Whatsapp, Viber irratti suura daa’ima reefu dhalate kan maxxanfamu arguu keessan hin oolu. Tiyaaterri afaan oromoo jalqaba DUUKKANAAN DUUBA jedhama DHAABA WAYYEESSAATIIN qophaa'e. Hubadhaa waraanni Oromoo kun meeshaa Oromoo kan duudhaa: eeboo, shootala, furrisa, gaachana, hablee fi mancaa faa malee homaa hin qabu turee! Tahus qeerransoonni Afran Qalloo, qeerransoonni sanyii qeerransaa biyya abbaa gadaa fi biyya haadha siiqqeef jecha, guyyaa guutuu waraana Minilik isa meeshaa Oroppaa hidhate san dura dhaabatanii kan dhume dhumee, kan hafe boojiyame. Sirboota Durii #Clasic #Oldies NEW OROMO MUSIC 2017. Inniis kana hubachuun keessaattu afaan oromoo afaan saba bal’aa kun guddina dhabee qancaruun waan isa yaaddeesseef sochii isaatiif, tarkaanfii jalqabaa eegale. Posted: Hagayya/August 22, 2015 · Taammanaa Bitimaa irraa*** DURADUBBII Dubbiftoota barreeffa kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, baga nagaa fi nageenyaan naaf turtanii kutaa saddeettaffaa kana duukaa-buu'uuf dhuftani! Akkuma isin amma gara mandhee tanaa dhuftan mee nagaa fi nageenyi, bilisummaa fi walabummaan Oromiyaa teenyaaf haa dhufu!*. Ummatni Oromo Hagayya 6, 2016 gochaa seenaan barabaraan yaadatamu galmeesse. Akkuma kanaa olitti ibsame, Oromummaan ammoo hundee Sabboonummaa Oromoo ti. It depends on the individual brilliance to find out the cryptic secret point of the Ciigoo. Tajaajila Baankii Biyya Keessa, Tajaajila Baankii Idil-Addunyaa, fi Tajaajila Baankii Ammayyaa. Mee as irratti waa na gargaaruu dandeessuu? - Ee, ani waa si. Tags: Africa Beat, Diinni fira hintahu, Music, Music of Oromia, Oromo, Oromo artist Saliha Sami, Oromo music, Oromo music and Oromo identity, Saliha Sami pin Saartuu Usmayoo Musaa *Bilisuummaa Dhiigaan* New Oromo Music 2016. 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 - Публикация на Telegram Analytics. Afaan Oromoo kunis namoota baay'eedhaan dubbatama. Weerarri vaayrasii koroonaa biyya keenyaatti uumamuun walqabatee bu’uuruma waamichi dhiyaateen guyyaa har’aa Yuunvaarsiitiin Finfinnee meeshaalee nyaataa Birrii miiliyoonaa lamatti tilmaamamu deeggarsa taasiseera. Afaan kun Afroo-Asiyaatiik keessaa gare afaanii Kuush jalatti qooddama. Seenaa Magaalaa Finfinnee Kan Dubifnee fi Kan Dhageenye Irraa. Gumiin Abbootiin Gadaa Oromoo baatii Waxabajjii darbe hundaa’es bu’aa guddina kana keessatti argameedha. net/FinfinneTribune/2014/09/ibsa-ejjannoo-hirmaattota. Maqaalee Oromoo Babbareedaa - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo. Waamich Kabaja Guyaa WBO, Washington, DC, Amajjii 25, 2014. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa. OBN Afaan Oromoo Today at 6:45 AM OBN Cam 2, 2012 - Ministirri Muummee Dr Abiyyi Ahimad Dura Taa'aa Ma na Maree Birmadummaa Suudaan Leetenaal Jeneraal Abdal Fataahi Abdalraa himaan Buriyaan waliin bilbilaan mari'atan. “Aadde jechuun durba ta’uu ykn heerumuufi heerumuu dhiisuu waliin waan wal qabatu miti, Obbo jechuunis akkasuma” jedhu. An haa dhufu. Isaan: "warra duriitii akkuma durii san Toopphiyaa biyya tokko, afaan tokko, amantii tokko maaloo maaloo tokko barbaadu" naanan jechuu dandeessu. com] ***** Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo keessan fooyyeffachuu ni dandeessu. Sirboota Durii #Clasic #Oldies NEW OROMO MUSIC 2017. Shamarreen Miiraandaa jedhamtu akkana jetteeti: “Dargaggoonni hedduun barumsa, hojii fi bashannanaa wajjin haala wal qabateen yeroo baayʼee ganamaan kaʼu, akkasumas dhiisifatanii. Gamoolee Yunivarsitii Maqaalee Goototaa fi Beektotaan Moggaafaman Bitootessa. MINILIKOOTA BARDHIBBEE. Todo list of the names should be segregated to gender and list should be based on topic like classic, modern etc. Kan inni ittiin lole meeshaa waraanaa aadaa (gaacanaafi eeboo) yoo ta’u kan gartuun Miniiliki hidhate garuu meeshaa ammayyaa warra Auroophaa irraa gagaarsan argate ture. Man ijjeerra cirrachoo fal’aanaan mulluu nyaatu Wal-ajjefnaam sirattoo jaal’aataan lubbu hin yaadu. sharafuuf (duubatti deebisuuf) shira hedduutu xaxamaa jira. Innis, Oromoon ijoolleesaaf maqaa akka Tolasaa, Badhaasaa,Fayyisaa, Gamteessaa jedhu baasa malee maqaa akkasii siruma hin qabu jedhee falmiisaa itti fufe. Dubbiftoota mandhee tanaa jaalatamoo fi kabajamoo, mee kunoo hardha immoo waayee dubbii mataduree kanaa irrattin waa isiinii dhiyeessa. Maqootii kanneen keessaa 5,000 kanneen tahaniif hiikaan laatameera. Facebook gives people the power to share and makes the world. Teddy Afro 3,497,842 views. Abdulsamad Mohammed bifa ammayyaatiin Online gubbatti deebi'ee jirakitaabni kun bilisummaa. 1 Maalummaa Afaaniifi Ogbarruu Oromoo. Fuul-Duree ;. Haala Yeroo Irratti Ibsa Gabaabaa Waraana Bilisummaa Oromoo WBO Irraa Kenname. Ummanni Oromoo barootaaf mirga isaa, mirga dimookiraasii fi umamaa kabachiifachuuf qabsaawaa ture, ammas qabsoo hadhoofturra jira. “Tamene Bitima: On Some Oromo Historical Poems; in, PAIDEUMA 29, 1983, pp. Warroonni buqqa'an immoo "kan nu buqqise waraana gumuz meeshaa ammayyaa qabate malee ABO miti" jedhee dhugaa baase. Caasaafi barruu giraamara rakkisoo. com, and ICT Consultant] I'm Self-motivated social entrepreneur and youth Creative, passionate and dedicated ICT professinal. Sagantaa- Sambata Sagantaa itti aanu. har’as tooftaa adda addaa fi humnaan lafti isaa jalaa gurguramaa, qe’ee isaa irraa buqifamaa biyyaa isaa irratti maxantuu ta’ee akka jiraatu godhama jira. Oromo name generator. Kanneen keessaa Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa naannoofi barnootaa akka ta’u godheera. Akkan kana irratti waa jedhu kan na kakaase, waggaa dhibbaffaa du'aatii Minilik faashistichaa sababeeffachuun: duula ginni-bittee, iliitoonni fi jalaa-jaleewwan warra Habashaa keessumaa kan warra Amaaraa uummata Oromoo irratti adeemsisaa jirani. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. The history of the Oromo people is filled with violence from both their sides and those seeking to rule them, but sources don't always agree. A group of more than 40 professional linguists, computer experts and students joined together in 2005 to translate Google’s main search site and other aspects of Google’s popular internet services into Afaan Oromoo. Afaan Ingilizin duubisuuf Addana Tuqaa Jiruun warraqxota Oromoo eeggatu in jalqabaa bilisummaa Oromiyaati. Afaan Oromo Online is an Ethiopian news Portal where our visitors get their daily news, listen to music, read articles and analysis, participate in our forums and keep up with what is happening in Oromia, Ethiopia, Africa and the Globe. Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa Hospitaala Jeneraalaa fi Kolleejjii Meedikaalaa Adaamaa Obbo Kabiir Huseen Waaqoo sirni awwaalcha isaanii Caamsaa 06 bara 2020 magaalaa Adaamaatti raawwate. 1 post published by harun1983 on December 24, 2015. Ammoo dubbiin meeshaa waraanaa isa ammayyaa irratti kan hundaaye, waan tayeef, (VOA Afaan Oromoo, Faayilii) - Jireenyi uumata Oromoo ganna 150 booda wanti jijjiramee hin jiru. farangagaa, oftuulaa, oftuultuu, boogganaa, booggantuu, ofjajaa, ofjajjuu. Aadaa fi afaan isaa Magaalootaa alatti ganda baadiyyaa keessatti akka murta'ufi teeknolojii ammayyaa irraa fagaatee akka qancaru godhamaa ture. Welcome! Log into your account. Qabsoo Bilisummaa Oromoo Keessatti Shanee Jechuun Maal Jechuudha? Kabajaa Oromoo Kan Deebisu, Hojii Qabsoo Jabeessuu dha. Wal-sobuu fi wal-gowwoomsuun, wal-arrabsuu fi wal-doorsisuun hin jiru. kuno kusa kashlabootaa fi samtotaa kan ta’e motummaan abbaa irree wayyaneen magaalaa finfinnee erga gurguree fixee boddee ija isaa gara magaalota. Repaired 3 Bu'Uuraalee Ogbarruu - Free download as Word Doc (. Direwood 505,224 views. Finfinnee, Caamsaa 1, 2012 (FBC) –Yuunvaarsiitiin Finfinnee, Ministe erri Qonnaa fi Ministeerri Barnoota Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee deeggarsa taasisaan. Kitaabni kun ammoo, amma danda'ametti qulqullinni isaa eegamuun kan. Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats. Kaabineen OPDO maqaa dhahatan akka kanaan harcaatuu funaannatan konkolaataa ammayyaa (V-eight) bitatanii, sookkoo dheedhii qubaafi mormatti naqatanii, shuguxii 'micro F' mudhiitti kaawwatanii, haadha manaa shanii -jaha fudhanii, cooma murachaa Wiskii buufachaa, saggoon saggooratti margee, quufni daangaa dhabee Oromoo dhugaaf dubbatu. Qubee dubbifamaas ta’e dubbachiiftuun barreeffama keessatti gosti tokko, lamaa ol ta’ee walitti aanee barreeffamuu hinqabu. Dubbiftoota mandhee tanaa jaalatamoo fi kabajamoo, mee kunoo hardha immoo waayee dubbii mataduree kanaa irrattin waa isiinii dhiyeessa. Qoondalloni Motummaa Naannoo Oromiyaa yaaka ummata irati hojjacha ABOtu hojjacha jira jedhe dulla Soba ABO irati bana jira. Yet a review of the evidence against him and his writings reveals instead a thoughtful and principled man whose only crime has been to urge, peacefully and publicly, Ethiopia’s rulers to deliver on their long-broken promise of peaceful, democratic reform. Kunoo, maqaaleen Oromoo kanneen bara Minilik irraa kaasee, hamma bara Darguutti geeddaramaa turan sun, ammallee ee bara " warraaqxota fi tarkaanfatoota Wayyaanee "-llee gara maqaalee isaanii kan ganamaa. Maqaawwan Oromoo. Seenaa Magaalaa Finfinnee Kan Dubifnee fi Kan Dhageenye Irraa. Oromo is a language spoken by over 24 million people living primarily in Ethiopia, but also in Kenya and Somalia. Kunoo, maqaaleen Oromoo kanneen bara Minilik irraa kaasee, hamma bara Darguutti geeddaramaa turan sun, ammallee ee bara “ warraaqxota fi tarkaanfatoota. Posted by Unknown at. Oromo can now search the web in their own language. Hawaasni Oromoo biyya Ingilizi Ayyaana Gootota Oromoo Kabajatan! (Madda Oduu ABO /MOA/ 05 Ebla 2010) Ayyaanni guyyaa Gootota Oromoo gootota Oromoo yeroo adda addaa mootummoota habashaa adda addaa jalatti dumanii fi dararaman, ammas itti jiran yaadatu sirna hoo’aan kabajame. Akkan kana irratti waa jedhu kan na kakaase, waggaa dhibbaffaa du'aatii Minilik faashistichaa sababeeffachuun: duula ginni-bittee, iliitoonni fi jalaa-jaleewwan warra Habashaa keessumaa kan warra Amaaraa. Labsiin bara 1944tti ba’e kun afaan Oromoo afaan barnootaa, afaan hojiifi miidiyaa akka hin taane kan dhiibbaa irraan ga’aa ture ta’uu ibsa. Achitti Afaan Amaaraa hin loqodamu yookaan simaamaloon wayii hin wacamu. Afaan Oromoo Offcanvas. Ashama harka fuune ilmaan oromoo hundi baga garaa bakka ‘Daaddisa Saphaloo’ nagayan dhuftan. Akkuma yaadames bu’aa hedduun argamaa jira. Hiikkaa jechootaa filatamoo. Barruu jeeqamoo. Maqoota Oromoo 6,000 ol tahan qabateera. Obboo Baqqalaa Nadhii nama bara dukkanaa sana Mabba (Unibarsiitii) Shaggar seenuun barumsa seeratiin eebbifame ture. Kanas akkuman ennaa sana Afaan Oromoo fi Afaan Ingiliziitiin walmaddii kaawuun, baase sanattan dhiyeessa. com" gara fuulduraas olola jibbaa isa jarreen kun uummata Oromoo fi saba Oromoo irratti oofaa jiran, afaan warra abbootii qawwee irraa gara Afaan Ingilizii-tti MINILIKOOTA BARDHIBBEE 21-FFAA : Kutaa Lammaffaa 1. Isaan: "warra duriitii akkuma durii san Toopphiyaa biyya tokko, afaan tokko, amantii tokko maaloo maaloo tokko barbaadu" naanan jechuu dandeessu. Maxxansi kun barruu gabaabaa, Dhibee Daddarbaa Koronaa (COVID-19) – Hubannaa Waliigalaa Miseensota Waraana Bilisummaa Oromoo fi Uummata Keenya Bal’aaf Sabboontota Ogeeyyii Fayyaa Oromoodhaan Qophaa’e, jedhu dubbistoota bal'aaan ga'uuf yaadamee, eeyyama barreessitootaatiin fuula kana irratti kan maxxanfamedha. Dhaabbatichi torbanitti al tokko guyyaa Jimaataa Gaazexaa Afaan Oromoo “Bariisaa”, Amaariffaan Gaazexaa “Addis Zaman” guyyuudhaan, torbanitti guyyoota jahaaf Ingiliffaan Gaazexaa “Z Itoophiyaan Heeraaldi, Arabiffaan Gaazexaa “Al-Aalam” akkasumas ji'oota lamatti al. Facebook gives people the power to share and makes the world. Our teachers are using an Oromo Language Book Set written in Afaan Oromo. com was the brainchild of Noble Park resident Toltu Tufa. Ibsee -soortii Simeraa magaartuu--- Murtii Moonaa Cacabsa Maqaalee Oromoo Dinqaa Danuu Sanyii Barasaa Simarsan feeneeti Naahil Naasifaayi Meelaatii Olaantuu siinboonee Firaafis fedhii fayyisaa wayyeessaa addunyaa galaanaa taliilaa gammachuu. Haaluma Kansan Jechoota Afaan Oromoo akkaataa galmaa fi unkaa( context and Form) irratti hundaa’uun gareewwan shanitti qoodamu. Innis, Oromoon ijoolleesaaf maqaa akka Tolasaa, Badhaasaa,Fayyisaa, Gamteessaa jedhu baasa malee maqaa akkasii siruma hin qabu jedhee falmiisaa itti fufe. Abdulsamad Mohammed bifa ammayyaatiin Online gubbatti deebi'ee jirakitaabni kun bilisummaa. Finfinnee, Caamsaa 1, 2012 (FBC) –Yuunvaarsiitiin Finfinnee, Ministe erri Qonnaa fi Ministeerri Barnoota Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee deeggarsa taasisaan. Best New Dirama Afaan Oromoo Miskiina 2019 - Duration: 25:35. Jaarraa 16 keessatti eega mootummaan Habashaa fi Sulxaanetii Adaal wal hadhanii lachuu dadhabanii dhiisanii booda, ummanni Oromoo gara. Akkan kana irratti waa jedhu kan na kakaase, waggaa dhibbaffaa du'aatii Minilik faashistichaa sababeeffachuun: duula ginni-bittee, iliitoonni fi jalaa-jaleewwan warra Habashaa keessumaa kan warra Amaaraa uummata Oromoo irratti adeemsisaa jirani. 150 Oromo Names With The Meaning For BoysNames of Oromos: Meanings and OriginsOromo names are made up from the following aspects: Inferred names, Physical features at birth, Behavioral features at birth, Names of animals, Names associated with farming work, Names associated with farming inputs, Names of plants, Amount of cattle owned, Names referring to the season, Politically related. MINILIKOOTA BARDHIBBEE. Himoon "And" dhaan jalqaban gara Ingiliffaa fooya'aatti jijjiramaniiru, akkaataa afaan isa ammayyaa'ee fi isa. Haaluma Kansan Jechoota Afaan Oromoo akkaataa galmaa fi unkaa( context and Form) irratti hundaa'uun gareewwan shanitti qoodamu. Dhimmii sunis lafarra hin harkifamu. Oromoon mala akka ta’an hubatamuu kadhataa bahani. Sirna federaalizimii keessatti fi akka heera mootummaa Itoophiyaatti mootummaan federaalaa goojjoo naannoleen walitti baasanii jaarratani. Kan oggaa san gaafate Amaartota Waashingitan Diisii jiraatan yoo tahu: “ ani duris Oromoo dha; yoomuu dursee Oromoo dha “, kan jedheetoo deebise jagnicha Oromoo nama maqaa qalamaatiin kitaabee seena-qabeettii “ The Kindling Point ” jedhamtu baasuyyu, obboo. Afaan Oromoo, jecha akkas miidhagu hin qabu nun jedhe. Paartiin Badhaadhinaa Afaan Oromoo Afaan hojii Paartichaafi Mootummaa akka ta’u sagalee guutudhaan murteesse jedhan Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr. Gamtaa Barattoota Oromoo yuniibarsiittirraa Eebifamanii/GABOYE/. Todo list of the names should be segregated to gender and list should be based on topic like classic, modern etc. Ibsa Ejjannoo Hirmaattota Kora 38ffaa TBOJ/UOSG. On-page Analysis, Page Structure, Backlinks, Competitors and Similar Websites. Galmoota Oromoo kanneen keessatti wanni gubboo jedhamu, gocha isaa dhiisitii sagaleen isaatuu hin aragmu. For the intensive program: a two hours class per week; intensive Afaan Oromo classes for Spring 2015 from November 18 - December 12. Guutamaa hiike san nuuf dhiyeessan, akka qalbeeffachiisa gulaaltotatti waan gammachiisaa fi lafee irratti malee lafatti hin buune jedhaniiyyu: “The following is the English translation of an article first written in Amharic by a certain professor by the name Getachew Haile on the website. pdf), Text File (. Ibsee -soortii Simeraa magaartuu--- Murtii Moonaa Cacabsa Maqaalee Oromoo Dinqaa Danuu Sanyii Barasaa Simarsan feeneeti Naahil Naasifaayi Meelaatii Olaantuu siinboonee Firaafis fedhii fayyisaa wayyeessaa addunyaa galaanaa taliilaa gammachuu. Weerarri vaayrasii koroonaa biyya keenyaatti uumamuun walqabatee bu’uuruma waamichi dhiyaateen guyyaa har’aa Yuunvaarsiitiin Finfinnee meeshaalee nyaataa Birrii miiliyoonaa lamatti tilmaamamu deeggarsa taasiseera. Afaan Oromoo keessatti akkaataa maxxantoonni itti uumaman akka adda baafataniif gilgaala 10ffaa A fi B irratti kophaa'an hojjechiisun hubannoo isaanii mirkaneeffadhu. Kunoo, amma mukti Oromoo bardhibbee hedduu qaxxaamuree, bara nafxanyootaa dhaqqabe sun ciramee, akkuma argaa jirtan baargamoo tokko tokko callaatu jira. Tajaajila damee gaajjibee si’ataa taasisuuf sirni tajaajila ammayyaa ifoome On May 8, 2020 9 Finfinnee, Eebila 30, 2012 (FBC) –Ministeerri Geejjibaa fi Innooveeshinii fi Teeknooloojii waliin ta’uun sirna tajaajila geejjibaa ammayyaa teeknooloojiin deeggarame ifoomsaniiru. With thousands of award-winning articles and community groups, you can track your pregnancy and baby's growth, get answers to your toughest questions, and connect with. Dhimmii sunis lafarra hin harkifamu. Afaan Oromoo Offcanvas. @Halluutube: ⚫️🔴⚪️⚫️🔴⚪️⚫️🔴⚪️⚫️🔴⚪️Channaloota Afaan Oromoo miseensa 20000 ol qaban fi nama bohaarsuu fi barsiisuun uummata Oromoo biratti jaalatamummaa guddaa qaban join godhaa. Qabsoo Bilisummaa Oromoo Keessatti Shanee Jechuun Maal Jechuudha? Kabajaa Oromoo Kan Deebisu, Hojii Qabsoo Jabeessuu dha. Kanaaf nama afaan kanaan hojjatuu akka ittin hin hojjanne hamlee cabsaa turan, afaan oromoo redio cabsa, tv fi hin tolu yoo barreffamee hin bareeduu bira darbanii afaan ilmaan seexanatti jedhamuu gahe ture. Dhaabbata Pireesii Itoophiyaa:- Dhaabbanni Pireesii Itoophiyaa jaarmiyaa miidiyaa mootummaa bara 1933 hundaa'eedha. Reiterating our unwavering support for non-violent resistance by the Oromo people and others in Ethiopia for human rights, freedom, and democracy we want to make one thing abundantly clear: No amount of violent suppression by the TPLF junta can longer hold the peoples of Ethiopia into submissions. Umanni Oromoo jarraa tokkoof eenyumaa fi abbaa ubiyyummaan isaa tufatamee jiraata ture. Haatahu malee, hayyoota Oromoo warra biyyambaa (“diaspora”) jiran keessaa warri waayee Afaan Oromoo irratti hojjatan, kanneen qubaan lakkaawamani. Gumiin Abbootiin Gadaa Oromoo baatii Waxabajjii darbe hundaa’es bu’aa guddina kana keessatti argameedha. Garuu yaa Oromoo koo, isaan " warra tokkoo, warra tokkeessoo " kan afaanotaa fi aadaawwan, seenaa fi muuxannoolee, biyyoota fi amantiiwwan impaayera isaanii tana keessatti argaman mara Amaaromsuu f akka dhaabatan hedduu naaf gala. farangagaa, oftuulaa, oftuultuu, boogganaa, booggantuu, ofjajaa, ofjajjuu. sharafuuf (duubatti deebisuuf) shira hedduutu xaxamaa jira. HIRMAANNAN UMMATA OROMOO MURTEESSAA WAAN TA'EEF UMMATA WAJJIN HARIIROO HUUMUDHAAN SAGANTAA HOJII ABO CIMSUU FII CAASA HOJII DIRIIRSUU IRRATTI WALIIF GALLEE HAA HOJJANNUU. Qubeen qacaleen reefuu dhalatte abbaa malee yatiima (orphan) taatee hafte. Warreen afaan Giriik dubbisuu hin dandeenyeef rakkoo barruu irratti isa mudatu madaalee adda. Andrzejewski ("Goosh”) qaabadhee. Maqaalee Qubee - A Aagaa, Aagituu, Aannanee, Aanaani, Aana, Aantuu, Abbayaa, Abboomaa, Abdannee, Abdataa, Abdattuu, Abdii, Abdiiwaaq, Abdiisaa, Abdiishee, Addunyaa. Afaan Oromoo keessatti akkaataa maxxantoonni itti uumaman akka adda baafataniif gilgaala 10ffaa A fi B irratti kophaa’an hojjechiisun hubannoo isaanii mirkaneeffadhu. Alaabaa Oromoo Ibsituu Duukanaa is on Facebook. Bu'ura Dimokraasii ammayyaa, mallattoon tokkummaafi wal- dandayiinsaa sirni Bulchuunisa ummata Oromoo inni dhaloota "Sirni Gadaa" seerpotaa jajjaboo Shar an Waaaqeffanaafi seenfaa ummamaa kan Amantii waaqeffanaa irratti kan hunda ayeedha. Kanaafuu subscribe gochu hin dagatiina. Our teachers are using an Oromo Language Book Set written in Afaan Oromo. From Wikibooks, open books for an open world < Afaan OromoAfaan Oromo. Utubaan misoomaa fi guddina Itiyoophiyaas irra jireessaan qonna irratti utubamee kan jiru waan ta’eef qonni jiruu keenya …. har’as tooftaa adda addaa fi humnaan lafti isaa jalaa gurguramaa, qe’ee isaa irraa buqifamaa biyyaa isaa irratti maxantuu ta’ee akka jiraatu godhama jira. Namni maqaa ijoollef baasuu barbaadu nu haa quunnamu!Nutis,seena ykn mudannoo irratti hundoofnee maqaa akka filattaniif isin gargaarra. Afaan kun Afroo-Asiyaatiik keessaa gare afaanii Kuush jalatti qooddama. Taammanaa Bitimaa Irraa Obboo Aman Abdulkedir,Ministeera Aadaa Fi Turizimii Toopphiyaa Kabajamaa, Mee waan hundaa nagaan namummaa fi kan Afrikummaa haa dursu! Kunoo, harra xalayaa banaa tana akkan isiniif barreessu kan na kakaase, barruuleewwan ministeerii keessaniin baafamee, Agarsiisa Turizimii Addunyaa kan dira Barliin, Biyya Jarmanii keessatti gaafa 10. pdf), Text File (. 38 Warraaqsa Oromoo Ahimad Mohaammad 1996 39 Mootii Qubee Masqaluu Baalchaa 2009 40 Ekeraa Haroomayaa Abirhaam Tasfaayee 2006 41 -Walaloo Kadhaa Waaqaa-Walaloo Sirba Jaalalaa-Geerarsa Jomard 1839 42 -Walaloo Sirba Oromoo-Kadhaa Waaqaa Tutscheck 1839-40 43 Sirboota Jaalalaa Bilillee 1839-40 44 Walaloo Sirboota Oromoo Rocheet Decherkort 1939. Todo list of the names should be segregated to gender and list should be based on topic like classic, modern etc. Posted: Hagayya/August 22, 2015 · Taammanaa Bitimaa irraa*** DURADUBBII Dubbiftoota barreeffa kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, baga nagaa fi nageenyaan naaf turtanii kutaa saddeettaffaa kana duukaa-buu'uuf dhuftani! Akkuma isin amma gara mandhee tanaa dhuftan mee nagaa fi nageenyi, bilisummaa fi walabummaan Oromiyaa teenyaaf haa dhufu!*. Garuu, ee garuu afaan biyyaa, jechuun Afaan Oromoo barachuun dirqama. Onesmoos Nasib eenyu hundeeffame caasluga Afaan Oromoo ammayyaa. com and https://fayyaa. Kun waan Sabni keenya xiyyeeffannoo addaatiin hordofuu fi irratti qabsaawee irra aanuu qabu dha. Maqaaleen Oromoo kanneen Allabbaa Xaafaa Jijoo Gabataa hammachiisaa irratti baase kan hedduu raajeffatamu. The direct message is called Sorgoo and the secret message is called Sookoo. Hayilee isa obboo Girmaa B. your username. Nutis tasgabboofnee jecha Afaan Oromoo akka ta’e itti himuu yaalle. Barnoota bu'uuraa Qubee Afaan Oromoo xixiqqaafi gurguddaa sagaleedhaan, Barreeffamaan barachuuf Marsariitii Afaan Oromoo www. Weerarri vaayrasii koroonaa biyya keenyaatti uumamuun walqabatee bu’uuruma waamichi dhiyaateen guyyaa har’aa Yuunvaarsiitiin Finfinnee meeshaalee nyaataa Birrii miiliyoonaa lamatti tilmaamamu deeggarsa taasiseera. Afaan Oromoo jechoota kumaata hedduun lakkaa’aman qaba. Saayinsii Saayinsii. Ennaa ani kutaa 10 magaalaa Walisootti baraddhu namoonni Oromoo kutattuu ta'an: naannoo Afran Walisoo fi naannoo Ammayyaa keessaa Roggee Ammayyaa seenuun mootummaa Hayila Sillaasee muddaa turani. Maqaa(noun) 2. Kanaaf jechoota walfakkaataan gareedhaan qoqqooduun xiinxalluun ala hundasaa gargaratti xiinxalluun rakkisaadha. Over and above that thousands of children of the colonizers were sent abroad to known schools for training next generation of colonial leadership. Afaan Oromoo Qubee Laatiniitiin barreffamaa jiraa naan jennaan, baayisee gammadee. Mootummaan naannoo Oromiyaa waggoottan darban keessatti aadaa,afaan,seenaafi aartii uummata Oromoo dagaagsuufi guddisuuf,hojiiwwan gurguddaa baayi’ee hojjetee jira. Obbo Kabiir Huseen eenyu turan, sirna Awwaalchaa irratti maaltu jedhame? (BBC Afaan Oromoo) — Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa Hospitaala Jeneraalaa fi Kolleejjii Meedikaalaa Adaamaa Obbo Kabiir Huseen Waaqoo sirni awwaalcha isaanii Caamsaa 06 bara 2020 magaalaa Adaamaatti raawwate. Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* ="="="="="="="="="="="=" ️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) (2015) Volume 19, No 2, pp 17-34. Akkuma yaadames bu’aa hedduun argamaa jira. 9 posts published by Yerooblog during July 2016. gola ooguma oromoo. Kun ammoo qaroomina addunyaa waliin guddataafi ammayyaa’aa akka deemu gargaareera. kuno kusa kashlabootaa fi samtotaa kan ta’e motummaan abbaa irree wayyaneen magaalaa finfinnee erga gurguree fixee boddee ija isaa gara magaalota. VOA n afaan Oromoo jalaa saaxilee isaanumti akka guban mirkaneesse. your username. Qabsoo Bilisummaa Oromoo Keessatti Shanee Jechuun Maal Jechuudha? Kabajaa Oromoo Kan Deebisu, Hojii Qabsoo Jabeessuu dha. Tibebu Demeke Boru from Hof, Germany Theoretically in the Ethiopian EPRDF Constitution land belongs to the “people and the state’’. Afaan oromoo yeroo baayyef akka afaan dadhabaa midiyaafii teeknoologiif ooluu hin dandeenyetti ilaalama ture. HIRMAANNAN UMMATA OROMOO MURTEESSAA WAAN TA'EEF UMMATA WAJJIN HARIIROO HUUMUDHAAN SAGANTAA HOJII ABO CIMSUU FII CAASA HOJII DIRIIRSUU IRRATTI WALIIF GALLEE HAA HOJJANNUU. Afaan Oromoo Afaan haadha fi abbaa keenyaa, kan ittiin dhalannee fi guddanne, kan ilkaan itti buqqifanne waan ta’eef, isa kana jaalachuun, isaaf dursa kennuun, akka inni guddatu tattaaffachuun fedhii keenya (Oromootaa) qofaa otuu hin. SAFUU: Hayyoonni baay’een gaafa baratan jennu gara biyya ambaatti godaanu. Afaan Oromoo afaan barnootaa barnoota afaanii ta'uun isaa dhiyoodha. Ummanni Oromoo barootaaf mirga isaa, mirga dimookiraasii fi umamaa kabachiifachuuf qabsaawaa ture, ammas qabsoo hadhoofturra jira. The 27-year-old, who works in clinical governance at the Royal Women's Hospital at Carlton, will use the money to print 12,000 children's books in the Oromo language, which was banned in parts of East Africa until 1991. Yeroo garaagaraatti barruulee ‘SIIFSIIN’ jedhamuufi kitaabota Afaan Oromoo hedduu maxxansiisaa jiraachuun keenya Oromoo biratti kan beekamedha. Kan oggaa san gaafate Amaartota Waashingitan Diisii jiraatan yoo tahu: “ ani duris Oromoo dha; yoomuu dursee Oromoo dha “, kan jedheetoo deebise jagnicha Oromoo nama maqaa qalamaatiin kitaabee seena-qabeettii “ The Kindling Point ” jedhamtu baasuyyu, obboo. Inni ennaa baay'ee gaafa namni tokko hammachiisaaf galma isaa dhaqe, nama hammachiisaaf mucaa yookaan mucayyoo san geesse, " maqaan abbaa-saatii " yookaan " maqaan abbaashii-tii eenyu jedhama? " jechuun gaafata. Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiranii Afaan Oromootiin Barumsa Tekinoolojii Qunnamtiifi Odeeffannoo akka baratan. Kanaafuu subscribe gochu hin dagatiina. Box 251 138, Dire Dawa, Ethiopia. Isaan: "warra duriitii akkuma durii san Toopphiyaa biyya tokko, afaan tokko, amantii tokko maaloo maaloo tokko barbaadu" naanan jechuu dandeessu. Andrzejewski ("Goosh”) qaabadhee. Oromoon mala akka ta’an hubatamuu kadhataa bahani. Afaan oromoo yeroo baayyef akka afaan dadhabaa midiyaafii teeknoologiif ooluu hin dandeenyetti ilaalama ture. @Halluutube: ⚫️🔴⚪️⚫️🔴⚪️⚫️🔴⚪️⚫️🔴⚪️Channaloota Afaan Oromoo miseensa 20000 ol qaban fi nama bohaarsuu fi barsiisuun uummata Oromoo biratti jaalatamummaa guddaa qaban join godhaa. com and https://fayyaa. Guutamaa hiike san nuuf dhiyeessan, akka qalbeeffachiisa gulaaltotatti waan gammachiisaa fi lafee irratti malee lafatti hin buune jedhaniiyyu: “The following is the English translation of an article first written in Amharic by a certain professor by the name Getachew Haile on the website. Over and above that thousands of children of the colonizers were sent abroad to known schools for training next generation of colonial leadership. Gaafa afaan oromoo tamsaasa raadiyootti dhoorkamu sheek bakriin akkanatti barreessee ummatni akka falmachuu qabuu walalon yoo ibsu:-“Afaan ormaa kaanii tolchee kabajaa, Kan isaatii waliin wajjii raadiyoo naqamaa, Odoo ka’anii toolchanii, lolaanii, Xalaatni caphee, batatee dhabamaa, Hulaan cuccuufaa martinuu banamaa. Weerarri vaayrasii koroonaa biyya keenyaatti uumamuun walqabatee bu’uuruma waamichi dhiyaateen guyyaa har’aa Yuunvaarsiitiin Finfinnee meeshaalee nyaataa Birrii miiliyoonaa lamatti tilmaamamu deeggarsa taasiseera. hirmaannan ummata oromoo murteessaa waan ta'eef ummata wajjin hariiroo huumudhaan sagantaa hojii abo cimsuu fii caasa hojii diriirsuu irratti waliif gallee haa hojjannuu. Bu'aa Ba'ii Qabsoo Ummata Oromoo. Onesmoos Nasib eenyu hundeeffame caasluga Afaan Oromoo ammayyaa. Jump to navigation Jump to search. Akkan kana irratti waa jedhu kan na kakaase, waggaa dhibbaffaa du'aatii Minilik faashistichaa sababeeffachuun: duula ginni-bittee, iliitoonni fi jalaa-jaleewwan warra Habashaa keessumaa kan warra Amaaraa. Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiranii Afaan Oromootiin Barumsa Tekinoolojii Qunnamtiifi Odeeffannoo akka baratan. Maqaa Nuuf Moggaasaa!! Toora sab-himaa (Social Media) kanneen akka Facebook, Whatsapp, Viber irratti suura daa’ima reefu dhalate kan maxxanfamu arguu keessan hin oolu. please leave additional comments here. Roobaan goota gameeyyii Oromoo horate keessaa isa tokko ture. Tajaajila damee gaajjibee si’ataa taasisuuf sirni tajaajila ammayyaa ifoome On May 8, 2020 9 Finfinnee, Eebila 30, 2012 (FBC) –Ministeerri Geejjibaa fi Innooveeshinii fi Teeknooloojii waliin ta’uun sirna tajaajila geejjibaa ammayyaa teeknooloojiin deeggarame ifoomsaniiru. Bara 2017 irraa kaasee Afaan Oromoo afaan hojii dhaabbata guddaa Idil-Addunyaa, Feesbuukii akka tahu gaaffii hayyootni Oromoo gaafataniin kan eegale, Hiikkaan Feesbuukii Afaan Oromoo yeroo ammaa dhibbeentaa 92(92%) irra kan jiru tahus, Afaan Oromoo yeroo ammaa tajaajila hiikkaa Afaanota hojii Feesbuukii kennuu jalqabe. Afaan Oromoo afaan barumsaafi afaan saayinsiifi qorannoo ta'uun dalagaa jira. Kanaaf jechoota walfakkaataan gareedhaan qoqqooduun xiinxalluun ala hundasaa gargaratti xiinxalluun rakkisaadha. Haaluma Kansan Jechoota Afaan Oromoo akkaataa galmaa fi unkaa( context and Form) irratti hundaa’uun gareewwan shanitti qoodamu. Waan tokkos gargar-baafatee yoo lafa kaawwate, daran afaan sooressa isa jechisiisa. Paartiin Badhaadhinaa Afaan Oromoo Afaan hojii Paartichaafi Mootummaa akka ta’u sagalee guutudhaan murteesse jedhan Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr. W) akkana jechuun isaanii mirkanaayeera:- “Rabbiin maqoota sagaltamii sagal, dhibba jechuu tokko hirdhuu, qaba. Kunis…”Maqaa naaf Moggaasa” jecha jedhu dha. Ummanni Oromoo barootaaf mirga isaa, mirga dimookiraasii fi umamaa kabachiifachuuf qabsaawaa ture, ammas qabsoo hadhoofturra jira. Yaata'uti hiikkaan Ingiliffaa rakkoo kana hin furiin malee, akka iddoo gadi. Dhaabbata Pireesii Itoophiyaa:- Dhaabbanni Pireesii Itoophiyaa jaarmiyaa miidiyaa mootummaa bara 1933 hundaa'eedha. Akka namni ktokko-tokkio jedhan "Gadaafi Waaqaffeenaan walitti hid. com” ennaa waraqaa Dr. Afaan tokko heddummina jechoota isaa keessayyuu jechoota moggoyyaalee-tiin duwwaa miti, kan isa afaan sooressaa fi gabbataa isa taasisu. Afaan oromoo yeroo baayyef akka afaan dadhabaa midiyaafii teeknoologiif ooluu hin dandeenyetti ilaalama ture. MINILIKOOTA BARDHIBBEE 21-FFAA : Kutaa Sadaffaa Taammanaa Bitimaa irraa gulaaltonni "gadaa. Sababnisaa ka’umsi dinagdee biyya kanaa misooma qonnaa irratti kan hundaa’e waan ta’eef dha. Barnoota bu'uuraa Qubee Afaan Oromoo xixiqqaafi gurguddaa sagaleedhaan, Barreeffamaan barachuuf Marsariitii Afaan Oromoo www. Dubbiftoota mandhee tanaa jaalatamoo fi kabajamoo, mee kunoo hardha immoo waayee dubbii mataduree kanaa irrattin waa isiinii dhiyeessa. Kanaafuu, milkaaʼina akka dhabne nutti dhagaʼamuu jalqabuu dandaʼa. Taammanaa Bitimaa Irraa Obboo Aman Abdulkedir,Ministeera Aadaa Fi Turizimii Toopphiyaa Kabajamaa, Mee waan hundaa nagaan namummaa fi kan Afrikummaa haa dursu! Kunoo, harra xalayaa banaa tana akkan isiniif barreessu kan na kakaase, barruuleewwan ministeerii keessaniin baafamee, Agarsiisa Turizimii Addunyaa kan dira Barliin, Biyya Jarmanii keessatti gaafa 10. Akka aada Oromootti kan daa'ima maqaa moggaasu abba dha waan ta'ef kanneen. Seenaa Magaalaa Finfinnee Kan Dubifnee fi Kan Dhageenye Irraa. sharafuuf (duubatti deebisuuf) shira hedduutu xaxamaa jira. Best New Dirama Afaan Oromoo Miskiina 2019 - Duration: 25:35. Qabsoo Bilisummaa Oromoo Keessatti Shanee Jechuun Maal Jechuudha? Kabajaa Oromoo Kan Deebisu, Hojii Qabsoo Jabeessuu dha. “Afaan Oromoo was a rural language and will stay as such and it will never able. Hubadhaa kubbaaaniyyalee kana dhuunfachuudhaaf mootummaan federaalaa bu'ura seeraa tokkollee hin qabu. Paartiin Badhaadhinaa gaaffii Ummanni Oromoo qabu bu’uura irraa kan deebisu akka ta’e Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr. Karoora isaa xumuratee amna isaa yoo eegalu, Tooftaan inni dura itti fayyadame, sirna baruufi barsiisuu isaa ammayeessuu fi idileessuu ture. Bara 2017 irraa kaasee Afaan Oromoo afaan hojii dhaabbata guddaa Idil-Addunyaa, Feesbuukii akka tahu gaaffii hayyootni Oromoo gaafataniin kan eegale, Hiikkaan Feesbuukii Afaan Oromoo yeroo ammaa dhibbeentaa 92(92%) irra kan jiru tahus, Afaan Oromoo yeroo ammaa tajaajila hiikkaa Afaanota hojii Feesbuukii kennuu jalqabe. Lali Tube Entertainment 4,892 views. Mul’anni Qeerroo Bilisummaa Oromoo arguu dha. Akkan kana irratti waa jedhu kan na kakaase, waggaa dhibbaffaa du'aatii Minilik faashistichaa sababeeffachuun: duula ginni-bittee, iliitoonni fi jalaa-jaleewwan warra Habashaa keessumaa kan warra Amaaraa uummata Oromoo irratti adeemsisaa jirani. Qubee dubbifamaas ta’e dubbachiiftuun barreeffama keessatti gosti tokko, lamaa ol ta’ee walitti aanee barreeffamuu hinqabu. Maqaan Oromoo immoo kan lafaas haa tahuu, kan namaa hiikkoo mataa-ofii dandaye qaba. Beekan Barsiisaa Afaan Oromoo Univarsiitii waan tureef xalayaa qorannoo (Reaserch Paper), kitaaboota namni biraa barreesse isiiniifin gulaala jechuun maqaa kitaabaa jijjiiree kan maxxansees jira. Obboo Baqqalaa Nadhii nama bara dukkanaa sana Mabba (Unibarsiitii) Shaggar seenuun barumsa seeratiin eebbifame ture. Dudduubatti hin deebinu, fuulduratti malee… Yooseef Caalchisaa Yeroo ammaa kana Mootummaan ADWUIs ta’e Dhabbanni Dimokiraatawaa uummata Oromoo sirna bulchiinsa Dimokiraasii dhugaa ta’e diriirsuuf jecha kana eenyuyyuu dhugaa ba’aafii jiru hojjechaa jiraachuun isaa ni yaadatama. For the intensive program: a two hours class per week; intensive Afaan Oromo classes for Spring 2015 from November 18 - December 12. Taammanaa Bitimaa irraa* Barreeffata kana kutaa isa tokkoffaa akka ilaaltanii waa irraa qalbeeffattan abdachuun, kunoo harra immoo itti-fufaa isaa isiniif dhiyeesseen jira. Bakka Nagaan jiru waan hundaatu jira! Hiikaa Margaa tiin Biyyi keenya Itiyoophiyaan waggoottan muraasaa asitti giddu gala Industirii ta’uudhaaf hojii guddaan hojjatamaa jira. Hawaasni Oromoo biyya Ingilizi Ayyaana Gootota Oromoo Kabajatan! (Madda Oduu ABO /MOA/ 05 Ebla 2010) Ayyaanni guyyaa Gootota Oromoo gootota Oromoo yeroo adda addaa mootummoota habashaa adda addaa jalatti dumanii fi dararaman, ammas itti jiran yaadatu sirna hoo’aan kabajame. Oromoo Saba horsiisee bultoota (Pastoralist/nomadic) fi gartokkee qonnaan bultoota (semi-agriculturalist) jedhaman keessaa akka dhufe amanama. duraa gidduu garaa garummaa jiru ilaalcha keessa galchuudhaan. Afaan Oromoo Afaan Biyyoleessa akka ta’uu falmaa WFDOn gegesa jiru TPLF harkati cufee jira. Best Oromo music sirba jaalalaa afaan oromoo - Duration: 6:14. Hubadhaa kubbaaaniyyalee kana dhuunfachuudhaaf mootummaan federaalaa bu'ura seeraa tokkollee hin qabu. Waamich Kabaja Guyaa WBO, Washington, DC, Amajjii 25, 2014. The Oromo children who started their education with Afaan Oromoo as a medium of instruction in 1991-92 became the first cohort of the qubee generation. com was the brainchild of Noble Park resident Toltu Tufa. com, and ICT Consultant] I'm Self-motivated social entrepreneur and youth Creative, passionate and dedicated ICT professinal. har’as tooftaa adda addaa fi humnaan lafti isaa jalaa gurguramaa, qe’ee isaa irraa buqifamaa biyyaa isaa irratti maxantuu ta’ee akka jiraatu godhama jira. Maqaalee Qubee - A Aagaa, Aagituu, Aannanee, Aanaani, Aana, Aantuu, Abbayaa, Abboomaa, Abdannee, Abdataa, Abdattuu, Abdii, Abdiiwaaq, Abdiisaa, Abdiishee, Addunyaa. Golgaan diigamee, balballi bara dheeraaf ilmaan Oromoo danqe buqqa’ee, hirreen diinaa Oromoofi Oromummaa; Oromiyaafi Oromoo gargar baasuuf carraaqaa ture caccabee ilmaan Oromoo: Aadaa Oromoo, Seenaa Oromoo, Afaan Oromoo, Biyya Oromoo…. to run business and upgrad the ideology for oromo people, specially students those graduate from higher educational. Yaata'uti hiikkaan Ingiliffaa rakkoo kana hin furiin malee, akka iddoo gadi. Obbo Kabiir Huseen eenyu turan, sirna Awwaalchaa irratti maaltu jedhame? (BBC Afaan Oromoo) — Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa Hospitaala Jeneraalaa fi Kolleejjii Meedikaalaa Adaamaa Obbo Kabiir Huseen Waaqoo sirni awwaalcha isaanii Caamsaa 06 bara 2020 magaalaa Adaamaatti raawwate. Akka hayyuun Afaanii kuni jedhanitti hiiki Afaan Amaaraa. Kaayyoon Qeerroo Bilisummaa Oromoo qabsoo bilisumma Oromoo abbootii fi haadholii Oromootiin qabsiifamee karaa addaddaa adeemaa jiru wal’aansoo karaa nagaatiin akka utubamuuf diddaa fi falmaa karaa nagaa gaggeessuu dha. Tiyaatira Oromoo Tiyaatera jechuun gosa aartii keessaa tokko ta'e waltajjii irratti daawwattoota fulduraatti tatoo fi taateedhan kan dhiyaatudha. Dabaleesoo, warra afaan kana irratti hojjataniif gargaarsa addaddaa kan akka: gargaarsa hamilee, gargaarsa horoo, gargaarsa gorsaa, gargaarsa maxxansiisaa fi gargaarsa raabsaa faa gochuun sonaan. Oromia is bordered in the East by Somali and Afar lands and Djibouti, in the West by the Sudan, in the South by Somalia, Kenya and in the North by Abyssinia. VOA Afaan-Oromoo Audio Tube Sagantaa as dhihoo. Naima Abdurahman - Ushuruururu (Oromo Music) - Duration: 5:10. LGn Bilbila Ammayyaa Guutumaa Guutuutti Qaamni Isaa Fuullee Ta’e Hojjechuufi - oroict. Namni maqaa ijoollef baasuu barbaadu nu haa quunnamu!Nutis,seena ykn mudannoo irratti hundoofnee maqaa akka filattaniif isin gargaarra. Haaluma Kansan Jechoota Afaan Oromoo akkaataa galmaa fi unkaa( context and Form) irratti hundaa'uun gareewwan shanitti qoodamu. Box 251 138, Dire Dawa, Ethiopia. Soriyaawootaa, Aramaawotaa fi akkasumas Seerinaawota qabatamaati, Afaan Seemotaa tokko tokko hidda saynii Kaamin kan tarreefamaniin in dubbatama ture (seera uumaamaa. Qubee dubbifamaas ta’e dubbachiiftuun barreeffama keessatti gosti tokko, lamaa ol ta’ee walitti aanee barreeffamuu hinqabu. your username. SEENSA Afaan tokko heddummina jechoota isaa keessayyuu jechoota moggoyyaalee-tiin duwwaa miti, kan isa afaan sooressaa fi gabbataa isa taasisu. Warreen afaan Giriik dubbisuu hin dandeenyeef rakkoo barruu irratti isa mudatu madaalee adda. Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa Hospitaala Jeneraalaa fi Kolleejjii Meedikaalaa Adaamaa Obbo Kabiir Huseen Waaqoo sirni awwaalcha isaanii Caamsaa 06 bara 2020 magaalaa Adaamaatti raawwate. Kunoo, maqaaleen Oromoo kanneen bara Minilik irraa kaasee, hamma bara Darguutti geeddaramaa turan sun, ammallee ee bara “ warraaqxota fi tarkaanfatoota. Gamtaa Barattoota Oromoo yuniibarsiittirraa Eebifamanii/GABOYE/. Afaan Griikii fi afaan Ibrootaa akka Ingiliffaa. Gadaan sirna ittiin siyaasni, dinagdeenii fi hawaasummaan ummata Oromoo ittiin murteeffamu, kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu fi tokkummaan ittiin waliin jiraatudha. Boruu Barraaqaa tiin | Sadaasa 4, 2014 Seera qubee qacalee reefuu hojii irra oole san gabbisee irroomsee afaan jabaa taasisuuf kan danda'u abbuma qubee sanii ture. com and https://fayyaa. Called simply Afaan, which means 'language' in Oromo, the month-long campaign to raise $20,000 on pozible. Over and above that thousands of children of the colonizers were sent abroad to known schools for training next generation of colonial leadership. Professor Andrzejewski waa’e afaan baha Afrika gara garaa irratti dalage. Our teachers are using an Oromo Language Book Set written in Afaan Oromo. Dubbiftoota mandhee tanaa jaalatamoo fi kabajamoo, mee kunoo hardha immoo waayee dubbii mataduree kanaa irrattin waa isiinii dhiyeessa. Afaan tokko heddummina jechoota isaa keessayyuu jechoota moggoyyaalee-tiin duwwaa miti, kan isa afaan sooressaa fi gabbataa isa taasisu. Obbo Kabiir Huseen eenyu turan, sirna Awwaalchaa irratti maaltu jedhame? (BBC Afaan Oromoo) — Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa Hospitaala Jeneraalaa fi Kolleejjii Meedikaalaa Adaamaa Obbo Kabiir Huseen Waaqoo sirni awwaalcha isaanii Caamsaa 06 bara 2020 magaalaa Adaamaatti raawwate. Tajaajila damee gaajjibee si’ataa taasisuuf sirni tajaajila ammayyaa ifoome On May 8, 2020 9 Finfinnee, Eebila 30, 2012 (FBC) –Ministeerri Geejjibaa fi Innooveeshinii fi Teeknooloojii waliin ta’uun sirna tajaajila geejjibaa ammayyaa teeknooloojiin deeggarame ifoomsaniiru. Gadaa kan jibbu yoo jiraate diina Oromoo qofaadha. some of the key feature include: -the 66 books of the holy bible are organized in their chronological order. Ibsee -soortii Simeraa magaartuu--- Murtii Moonaa Cacabsa Maqaalee Oromoo Dinqaa Danuu Sanyii Barasaa Simarsan feeneeti Naahil Naasifaayi Meelaatii Olaantuu siinboonee Firaafis fedhii fayyisaa wayyeessaa addunyaa galaanaa taliilaa gammachuu. WFDO filaannoo bara 2010 ti lammi isaa bakka bu’ee wayyanee kan gafatuuf deemu Afaan Oromoo Afaan Biyyolessa ni ta’aa moo hin ta’uudha ? Deebiin TPLF fi OPDOn deebisan jireenya isaan murtessuf deema yoo dhuggan jirteef ?. Tiyaaterri afaan oromoo jalqaba DUUKKANAAN DUUBA jedhama DHAABA WAYYEESSAATIIN qophaa'e. Isaan: "warra duriitii akkuma durii san Toopphiyaa biyya tokko, afaan tokko, amantii tokko maaloo maaloo tokko barbaadu" naanan jechuu dandeessu. W) akkana jedha:- (Rabbiif maqoota babbareedaa ta’antu jiraa, maqaa isaatiin Isa kadhaa). Kanaafuu, milkaaʼina akka dhabne nutti dhagaʼamuu jalqabuu dandaʼa. Torban dabarsine keessa Shira xaxames Addi Bilisummaa oromoo injifannoon goolabe. Afaan Oromoo Afaan Biyyoleessa akka ta’uu falmaa WFDOn gegesa jiru TPLF harkati cufee jira. Gincii, Amboo, Jalduu, Gudar, Giddaa Ayyaanaa, Mandii, Najjoo, Laaloo Assaabii, Jaarsoo, Gullisoo, Bojjii, Gujii, Dambi Doolloo, Gimbii, Naqamtee, Buraayyuu, sabbataa. Afaan Oromoo Afaan haadha fi abbaa keenyaa, kan ittiin dhalannee fi guddanne, kan ilkaan itti buqqifanne waan ta’eef, isa kana jaalachuun, isaaf dursa kennuun, akka inni guddatu tattaaffachuun fedhii keenya (Oromootaa) qofaa otuu hin. com” ennaa waraqaa Dr. Founder/CEO/Owner at OROMO ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo. Inni ennaa baay'ee gaafa namni tokko hammachiisaaf galma isaa dhaqe, nama hammachiisaaf mucaa yookaan mucayyoo san geesse, " maqaan abbaa-saatii " yookaan " maqaan abbaashii-tii eenyu jedhama? " jechuun gaafata. Free Oromia Friday, December 27, 2013. 317-325″: “Inxooxxoo dhaabatanii,***** Caffee gallaaluun hafee,. Dhaabbata Pireesii Itoophiyaa:- Dhaabbanni Pireesii Itoophiyaa jaarmiyaa miidiyaa mootummaa bara 1933 hundaa'eedha. gola ooguma oromoo. Best Oromo music sirba jaalalaa afaan oromoo - Duration: 6:14. Inniis kana hubachuun keessaattu afaan oromoo afaan saba bal’aa kun guddina dhabee qancaruun waan isa yaaddeesseef sochii isaatiif, tarkaanfii jalqabaa eegale. har’as tooftaa adda addaa fi humnaan lafti isaa jalaa gurguramaa, qe’ee isaa irraa buqifamaa biyyaa isaa irratti maxantuu ta’ee akka jiraatu godhama jira. Hubadhaa waraanni Oromoo kun meeshaa Oromoo kan duudhaa: eeboo, shootala, furrisa, gaachana, hablee fi mancaa faa malee homaa hin qabu turee! Tahus qeerransoonni Afran Qalloo, qeerransoonni sanyii qeerransaa biyya abbaa gadaa fi biyya haadha siiqqeef jecha, guyyaa guutuu waraana Minilik isa meeshaa Oroppaa hidhate san dura dhaabatanii kan dhume dhumee, kan hafe boojiyame. Dabalataanis Afaan Oromoo afaan mana barnootaa sadarkaa olaanootti gosa barnootaa kamiyyuu ittiin baratan ta’uu mirkaneessuufi biyya kana keessatti afaan hangafummaasaa mirkaneeffatu ta’uusaaf tumsaafi wareegama narraa eegamu mara taasisuudha. FBC Afaan Oromoo Today at 3:40 AM Tajaajila damee gaajjibee si’ataa taasisuuf sirni tajaajila ammayyaa ifoome Finfinnee, Eebila 30, 2012 (FBC) –Ministeerri Geejjibaa fi Innooveeshinii fi Teeknooloojii waliin ta’uun sirna tajaajila geejjibaa ammayyaa teeknooloojiin deeggarame ifoomsaniiru. afaan-oromoo. Yeroo Itoophiyaan filannoo Hagayyaatti deemaa jirtutti paartilleen mormituu ammoo “mootummaan namoota nurraa hidhaa jira. With Afaan Oromoo as a medium of instruction, it became a place of learning and engagement, where education was sought eagerly and acquired easily by millions of Oromo children. Muddee 19, 2013 | Taammanaa Bitimaa irraa DURAANDURSA Dubbiftoota mandhee tanaa jaalatamoo fi kabajamoo, mee kunoo hardha immoo waayee dubbii mataduree kanaa irrattin waa isiinii dhiyeessa. Kanarraan kan ka'e, kitaabni barataa armaan dura bu'uura buusuurratti shoora shoora ol aanaa kan taphate ta'ullee,hanqinoota tokko tokko akka qabu hubatameera. Isheenis, Afaan oromoo ni beektayii naan jette dubbii ishee itti fufte! Kan beeka wallaalee malee Afaan saba guddaa nama dhiisi dhaaganuu ni beeka biyya Toopha keesattin jedhe garuma kootitti! Simarsan jechuun sitti naanna'an ykn siif baaya'atan jechuudha kan naaf moggaase akkoo (haadha abbaa) kootiiti naan jette. Haatahu malee, wallaalummaa kanaan dhaadachuutu, wallaalummaa kanaan boonutu wallaaltota wallaaltuu gadiitti isaan ramada. Afaanota Kuusha keessa Afaan Oromoo afaan sabni baayyeen dubbatu yoo ta'u, uummata miliyoona 60 ol ta'utu dubbata. Ammoo dubbiin meeshaa waraanaa isa ammayyaa irratti kan hundaaye, waan tayeef, (VOA Afaan Oromoo, Faayilii) - Jireenyi uumata Oromoo ganna 150 booda wanti jijjiramee hin jiru. Maqaalee Afaan Oromoo Qubee A-Z - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo. Afaan Oromoo Qubee Laatiniitiin barreffamaa jiraa naan jennaan, baayisee gammadee. Abiyyi Ahmad dubbatan. Obbo Kabiir Huseen eenyu turan, sirna Awwaalchaa irratti maaltu jedhame? (BBC Afaan Oromoo) — Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa Hospitaala Jeneraalaa fi Kolleejjii Meedikaalaa Adaamaa Obbo Kabiir Huseen Waaqoo sirni awwaalcha isaanii Caamsaa 06 bara 2020 magaalaa Adaamaatti raawwate. For the intensive program: a two hours class per week; intensive Afaan Oromo classes for Spring 2015 from November 18 - December 12. Afaan Oromoo jechoota kumaata hedduun lakkaa’aman qaba. Gadaa kan jibbu yoo jiraate diina Oromoo qofaadha. Sirna Gadaa sirna ittiin bulmataa Oromoo ti. Muddee 19, 2013 | Taammanaa Bitimaa irraa DURAANDURSA Dubbiftoota mandhee tanaa jaalatamoo fi kabajamoo, mee kunoo hardha immoo waayee dubbii mataduree kanaa irrattin waa isiinii dhiyeessa. afaan-oromoo. Email: [email protected] Yoo qubee dachaa ta’e malee. Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa Hospitaala Jeneraalaa fi Kolleejjii Meedikaalaa Adaamaa Obbo Kabiir Huseen Waaqoo sirni awwaalcha isaanii Caamsaa 06 bara 2020 magaalaa Adaamaatti raawwate. After the collapse of Mengistu Haile Mariam in 1991, an Ethiopian transi-. to run business and upgrad the ideology for oromo people, specially students those graduate from higher educational. Founder/CEO/Owner at OROMO ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo. FBC Afaan Oromoo Today at 3:40 AM Tajaajila damee gaajjibee si’ataa taasisuuf sirni tajaajila ammayyaa ifoome Finfinnee, Eebila 30, 2012 (FBC) –Ministeerri Geejjibaa fi Innooveeshinii fi Teeknooloojii waliin ta’uun sirna tajaajila geejjibaa ammayyaa teeknooloojiin deeggarame ifoomsaniiru. Akka aada Oromootti kan daa’ima maqaa moggaasu abba dha waan ta’ef kanneen. The Oromo were colonized during the last quarter of the nineteenth century by a black African nation - Abyssinia - with the help of the European colonial powers. Dhimmoonni leenjiin kun irratti kennames Sirna Bulchiinsa Ammayyaa, Akkaataa Bulchiinsafi To’annoo Maallaqaa, Tooftaalee Walitti bu’iinsa itti hiikan, Waa’ee Gaggeessummaa, Dhimmoota Mana Kiristaanaa Tibbanaafi kkf dha. Barruu jeeqamoo. Galmoota Oromoo kanneen keessatti wanni gubboo jedhamu, gocha isaa dhiisitii sagaleen isaatuu hin aragmu. Hayilee isa obboo Girmaa B. SEENSA Afaan tokko heddummina jechoota isaa keessayyuu jechoota moggoyyaalee-tiin duwwaa miti, kan isa afaan sooressaa fi gabbataa isa taasisu. Gamtaa Barattoota Oromoo yuniibarsiittirraa Eebifamanii/GABOYE/. Amma garuu Gidugaleessi kun aadaa Oromoo Magaalaa. Namootni baayye suura daa’ima wajjiin barruu gabaaba jalattii barreesani maxxansu argina. Kutaan jalqabaa. Kanarraan kan ka'e, kitaabni barataa armaan dura bu'uura buusuurratti shoora shoora ol aanaa kan taphate ta'ullee,hanqinoota tokko tokko akka qabu hubatameera. Finfinnee, Caamsaa 1, 2012 (FBC) –Yuunvaarsiitiin Finfinnee, Ministe erri Qonnaa fi Ministeerri Barnoota Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee deeggarsa taasisaan. afaan-oromoo. Susiniyoos Afaan Oromoo dafee baratamaa fi qabatamaa kana ennasuma baratee, booda yaa'ii keessattillee ka'ee lallabuu jalqabe. Haa taʼu malee, yeroo booda, namoonni kaan meeshaa elektirooniksii ammayyaa ykn wantoota qarshiin bituu dandaʼu kan biraatiin yommuu gammadan arguu dandeenya. Kanaaf jechoota walfakkaataan gareedhaan qoqqooduun xiinxalluun ala hundasaa gargaratti xiinxalluun rakkisaadha. Haatahu malee, hayyoota Oromoo warra biyyambaa (“diaspora”) jiran keessaa warri waayee Afaan Oromoo irratti hojjatan, kanneen qubaan lakkaawamani. Hiikkaa jechootaa filatamoo. Gumiin Abbootiin Gadaa Oromoo baatii Waxabajjii darbe hundaa’es bu’aa guddina kana keessatti argameedha. Oromoo jidduu taa’anii: lafa isaas, laga isaas, afaan isaas hin beekani. Wal-sobuu fi wal-gowwoomsuun, wal-arrabsuu fi wal-doorsisuun hin jiru. , Hora Abbyyaafi Caamoorraa gara kibbaatti nannooa laga Sagaanifi Duulee keessa. Caayaa qabbanooytu keenya jala qubannaan waan dhabdan takkallee hin qabdan. Shamarreen Miiraandaa jedhamtu akkana jetteeti: “Dargaggoonni hedduun barumsa, hojii fi bashannanaa wajjin haala wal qabateen yeroo baayʼee ganamaan kaʼu, akkasumas dhiisifatanii. Kanaafuu subscribe gochu hin dagatiina. VOA n afaan Oromoo jalaa saaxilee isaanumti akka guban mirkaneesse. Dubbiftoota mandhee tanaa jaalatamoo fi kabajamoo, mee kunoo hardha immoo waayee dubbii mataduree kanaa irrattin waa isiinii dhiyeessa. 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 - Публикация на Telegram Analytics. Abiyyi Ahimad. Afaan meeshaa karaalee seenaa, aadaa, duudhaafi barteen hawaasa tokkoo ittiin barreeffamee ol-ka‟amu keessaa isa tokkodha. The direct message is called Sorgoo and the secret message is called Sookoo. Amma garuu Gidugaleessi kun aadaa Oromoo Magaalaa. Haa taʼu malee, yeroo booda, namoonni kaan meeshaa elektirooniksii ammayyaa ykn wantoota qarshiin bituu dandaʼu kan biraatiin yommuu gammadan arguu dandeenya. Speaking to VOA Afaan oromo, Roba, who fled Ethiopia’s Oromia region for Kenya in 2005 and now has been detained at kasarani detention center for 10 days, echoed these calls. your username. Mee waan hundaa durseen waan gulaaltonni “gadaa. By Tujube, Kussa Washington DC 16/04/2009. Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa Hospitaala Jeneraalaa fi Kolleejjii Meedikaalaa Adaamaa Obbo Kabiir Huseen Waaqoo sirni awwaalcha isaanii Caamsaa 06 bara 2020 magaalaa Adaamaatti raawwate. Taammanaa Bitimaa iraa DURAANDURSA Dubbiftoota mandhee tanaa jaalatamoo fi kabajamoo, mee kunoo hardha immoo waayee dubbii mataduree k. Kana maqaalee qeenxee lakkaa'aman kan akka 'a pepper' fi 'an onion' fuuldura fayyadamna. Waraanni Habashaa kan Minilikii fi phaapphasii Habashaatiin durfame, inni meeshaa waraanaa ammayyaa hidhatee loltuu 20 000 hidhachiise, Oromoo Barentuu kan Carcar irraa hanga gooroo Meettaa Calanqootti deemu haleelaa ture san ofirraa ittisaa Calanqoo dhaqqabe. 9 posts published by Yerooblog during July 2016. Afaan Oromo Online is an Ethiopian news Portal where our visitors get their daily news, listen to music, read articles and analysis, participate in our forums and keep up with what is happening in Oromia, Ethiopia, Africa and the Globe. Bakka Nagaan jiru waan hundaatu jira! Hiikaa Margaa tiin Biyyi keenya Itiyoophiyaan waggoottan muraasaa asitti giddu gala Industirii ta’uudhaaf hojii guddaan hojjatamaa jira. Kanneen keessaa Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa naannoofi barnootaa akka ta’u godheera. Ciigoos could be expressed in the form of poetry, mostly two or three verse poems. Guddina ‘Addis Ababaaf’ Oromoon buqqa'ee baduu hin qabu! "Obsi cunqurfamootaa roorroo warra isaan cunqursuu gabbisa!!" Akeekni barruu kanaa seenaa Finfinne (Addis Ababa) katabuuf osoo hin taahin, waamicha dirmannaa Waldaan Maccaa fi Tuulama sagantaa mootummaan Itoophiyaa Oromoota Finfinne irra buqqisuuf qabu ilaalchisee iyyata addunyaatti dabarse irratti yaada kennachuuf. Seenaan Oromoo Gullallee akkuma seenaa Oromoota kaanii nama gaddisiisa, nama boochisa, haaridhaan ilkaan nama ciniinnachiisee, xiiqii garaa nama kaayee, booree baafachuuf, jechuun biyya ofii deebisanii harkatti galfachuuf nama kakkaasa. Tajaajila damee gaajjibee si’ataa taasisuuf sirni tajaajila ammayyaa ifoome On May 8, 2020 9 Finfinnee, Eebila 30, 2012 (FBC) –Ministeerri Geejjibaa fi Innooveeshinii fi Teeknooloojii waliin ta’uun sirna tajaajila geejjibaa ammayyaa teeknooloojiin deeggarame ifoomsaniiru. Waraanni Habashaa kan Minilikii fi phaapphasii Habashaatiin durfame, inni meeshaa waraanaa ammayyaa hidhatee loltuu 20 000 hidhachiise, Afaan Oromoo. Very little has been written about the meaning, cultural and social significance of Oromo personal names and. Oromoo jidduu taa’anii: lafa isaas, laga isaas, afaan isaas hin beekani. Weerarri vaayrasii koroonaa biyya keenyaatti uumamuun walqabatee bu’uuruma waamichi dhiyaateen guyyaa har’aa Yuunvaarsiitiin Finfinnee meeshaalee nyaataa Birrii miiliyoonaa lamatti tilmaamamu deeggarsa taasiseera. Akkuma yaadames bu’aa hedduun argamaa jira. Gaafa afaan oromoo tamsaasa raadiyootti dhoorkamu sheek bakriin akkanatti barreessee ummatni akka falmachuu qabuu walalon yoo ibsu:-“Afaan ormaa kaanii tolchee kabajaa, Kan isaatii waliin wajjii raadiyoo naqamaa, Odoo ka’anii toolchanii, lolaanii, Xalaatni caphee, batatee dhabamaa, Hulaan cuccuufaa martinuu banamaa. Sagantaa- Sambata Sagantaa itti aanu. In Ethiopia, Afaan Oromoo is the most widely spoken language by native and other speakers. Qamooni Motummaa yeroo amma soba fi Olola dhara darbachuu Irra darbee Soba Aada fi Safuu Oromoofallisuu baballisu jirtu. Akka namni ktokko-tokkio jedhan "Gadaafi Waaqaffeenaan walitti hid. afaan-oromoo. Oromoon mala akka ta’an hubatamuu kadhataa bahani. INTRODUCTION Gene Fowler once said that writing is easy, just a matter of staring at a blank page until. Speaking to VOA Afaan oromo, Roba, who fled Ethiopia’s Oromia region for Kenya in 2005 and now has been detained at kasarani detention center for 10 days, echoed these calls. pdf), Text File (. -can be filtered into both new and old testament. Yaata'uti hiikkaan Ingiliffaa rakkoo kana hin furiin malee, akka iddoo gadi. Free Oromia Friday, December 27, 2013. Utubaan misoomaa fi guddina Itiyoophiyaas irra jireessaan qonna irratti utubamee kan jiru waan ta’eef qonni jiruu keenya …. In written Oromo, plural forms tend to be more common, and may occur with numbers, adjectives, and other indicators. Paartiin Badhaadhinaa gaaffii Ummanni Oromoo qabu bu’uura irraa kan deebisu akka ta’e Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr. Susiniyoos Afaan Oromoo dafee baratamaa fi qabatamaa kana ennasuma baratee, booda yaa'ii keessattillee ka'ee lallabuu jalqabe. Garaa garuummaa barruuwwanii. This name generator will give you 10 random Oromo names. Gadaan sirna ittiin siyaasni, dinagdeenii fi hawaasummaan ummata Oromoo ittiin murteeffamu, kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu fi tokkummaan ittiin waliin jiraatudha. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran. Baankichi dameewwan isa 250 guutuu biyyaatti tamsa'an irratti tajaajila dabarsa maallaqaa idil addunyaa ni kenna. please leave additional comments here. har’as tooftaa adda addaa fi humnaan lafti isaa jalaa gurguramaa, qe’ee isaa irraa buqifamaa biyyaa isaa irratti maxantuu ta’ee akka jiraatu godhama jira. Dubbiftoota mandhee tanaa jaalatamoo fi kabajamoo, mee kunoo hardha immoo waayee dubbii mataduree kanaa irrattin waa isiinii dhiyeessa. Kanaaf nama afaan kanaan hojjatuu akka ittin hin hojjanne hamlee cabsaa turan, afaan oromoo redio cabsa, tv fi hin tolu yoo barreffamee hin bareeduu bira darbanii afaan ilmaan seexanatti jedhamuu gahe ture. Obboo Baqqalaa Nadhii nama bara dukkanaa sana Mabba (Unibarsiitii) Shaggar seenuun barumsa seeratiin eebbifame ture. Afaan Ibrootaa kan isaan kan rimmiddi Kaaba Lixaa kutaa Afaan Seemotaata. The direct message is called Sorgoo and the secret message is called Sookoo. Ummanni Oromoo waggoota kumaatamaan dura lafa bifa kaartaa ammaa qabaachuu baattus biyya mataa ofli kan qabuufi deeggarsa barumsa ammayyaa malee qabeenya uumamaa, amantii, aadaafi seenaa isaa eeggataa mallattoo walqixxuummaa goonfachuun sirna diimokiraasiif bu'ura kan ta'e, Sirna Gadaan walbulchaa saba tureedha. Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiranii Afaan Oromootiin Barumsa Tekinoolojii Qunnamtiifi Odeeffannoo akka baratan. aasuuf afaan Ingiliffaan fayydamuun isa tola. Tajaajilli Daldalaa adeemsa hojii ijoo Bankii keessaa isa tokko yommuu ta'u, gayeen hojii inni qabu tajaajila baankii idil-addunyaa kennu dha, Tajaajilli daldalaa dameelee baankii hundarratti nama tokko qofa quunnamuun/qondaala tajaajila mamilaa ramadameen ni kennama. barreessaan isaa Malaakuu Tafarraa jedhamu isaaniin argachuu baa'uullee hojiin kun yoo banaa uummataaf (open to public) yoo dhiyaate kan morman natti hinfakaatu. Ibsee -soortii Simeraa magaartuu--- Murtii Moonaa Cacabsa Maqaalee Oromoo Dinqaa Danuu Sanyii Barasaa Simarsan feeneeti Naahil Naasifaayi Meelaatii Olaantuu siinboonee Firaafis fedhii fayyisaa wayyeessaa addunyaa galaanaa taliilaa gammachuu. Maqaalee Qubee - A Aagaa, Aagituu, Aannanee, Aanaani, Aana, Aantuu, Abbayaa, Abboomaa, Abdannee, Abdataa, Abdattuu, Abdii, Abdiiwaaq, Abdiisaa, Abdiishee, Addunyaa. Tiyaatira Oromoo Tiyaatera jechuun gosa aartii keessaa tokko ta'e waltajjii irratti daawwattoota fulduraatti tatoo fi taateedhan kan dhiyaatudha. Umanni Oromoo jarraa tokkoof eenyumaa fi abbaa ubiyyummaan isaa tufatamee jiraata ture. Guddina ‘Addis Ababaaf’ Oromoon buqqa'ee baduu hin qabu! "Obsi cunqurfamootaa roorroo warra isaan cunqursuu gabbisa!!" Akeekni barruu kanaa seenaa Finfinne (Addis Ababa) katabuuf osoo hin taahin, waamicha dirmannaa Waldaan Maccaa fi Tuulama sagantaa mootummaan Itoophiyaa Oromoota Finfinne irra buqqisuuf qabu ilaalchisee iyyata addunyaatti dabarse irratti yaada kennachuuf. Galmoota Oromoo kanneen keessatti wanni gubboo jedhamu, gocha isaa dhiisitii sagaleen isaatuu hin aragmu. Kanaafu TVn Harii 'is a game changer'. 🌹#Gareewwan_Jechootaa🌹 Afaan Oromoo jechoota kumaata hedduun lakkaa'aman qaba. Half-hour broadcasts in Afaan Oromoo of news, interviews with newsmakers, features about culture, health, youth, politics, agriculture, development and sports on Monday through Friday evenings at 8:30 in Ethiopia and Eritrea. Akkuma kanaa olitti ibsame, Oromummaan ammoo hundee Sabboonummaa Oromoo ti. Yeroo ammaa kana hojiin investmentii biyya kana keessatti bal’inaan kan hojjatamaa jiru yommuu ta’u, biyyi keenyas filannoo abbootii qabeenyaa hojii invastmentii. The bigotry against the Oromo people continues unabated to date. Maqaawwan Oromoo. Haala Yeroo Irratti Ibsa Gabaabaa Waraana Bilisummaa Oromoo WBO Irraa Kenname. A mma garuu hin jiru maal godhaa ree ka beekutu beekaa. Dhaabbatichi torbanitti al tokko guyyaa Jimaataa Gaazexaa Afaan Oromoo “Bariisaa”, Amaariffaan Gaazexaa “Addis Zaman” guyyuudhaan, torbanitti guyyoota jahaaf Ingiliffaan Gaazexaa “Z Itoophiyaan Heeraaldi, Arabiffaan Gaazexaa “Al-Aalam” akkasumas ji'oota lamatti al. Baankichi dameewwan isa 250 guutuu biyyaatti tamsa'an irratti tajaajila dabarsa maallaqaa idil addunyaa ni kenna. Bu'ura Dimokraasii ammayyaa, mallattoon tokkummaafi wal- dandayiinsaa sirni Bulchuunisa ummata Oromoo inni dhaloota "Sirni Gadaa" seerpotaa jajjaboo Shar an Waaaqeffanaafi seenfaa ummamaa kan Amantii waaqeffanaa irratti kan hunda ayeedha. LGn Bilbila Ammayyaa Guutumaa Guutuutti Qaamni Isaa Fuullee Ta’e Hojjechuufi - oroict. aasuuf afaan Ingiliffaan fayydamuun isa tola. Hirriba dhabuu. Maqaa Nuuf Moggaasaa!! Toora sab-himaa (Social Media) kanneen akka Facebook, Whatsapp, Viber irratti suura daa'ima reefu dhalate kan maxxanfamu arguu keessan hin oolu. Sangaa fardaa kennameef saniin garmaamaa diina Oromoo leenjisuutti ka'e. Kanas akkuman ennaa sana Afaan Oromoo fi Afaan Ingiliziitiin walmaddii kaawuun, baase sanattan dhiyeessa. Warreen afaan Giriik dubbisuu hin dandeenyeef rakkoo barruu irratti isa mudatu madaalee adda. Akkan kana irratti waa jedhu kan na kakaase, waggaa dhibbaffaa du'aatii Minilik faashistichaa sababeeffachuun: duula ginni-bittee, iliitoonni fi jalaa-jaleewwan warra Habashaa keessumaa kan warra Amaaraa uummata Oromoo irratti adeemsisaa jirani. Guyyoota shan darban keessattii meeshaalee koontroobaandii fi daldalaa seeraan alaa Birrii miiliyoona 40 ol tilmaamu too’annoo jala oolfamu Ministeerri Galiiwwanii beeksiise. Oromp3 469,385 views. Dhaabbatichi torbanitti al tokko guyyaa Jimaataa Gaazexaa Afaan Oromoo “Bariisaa”, Amaariffaan Gaazexaa “Addis Zaman” guyyuudhaan, torbanitti guyyoota jahaaf Ingiliffaan Gaazexaa “Z Itoophiyaan Heeraaldi, Arabiffaan Gaazexaa “Al-Aalam” akkasumas ji'oota lamatti al. Obbo Kabiir Huseen eenyu turan, sirna Awwaalchaa irratti maaltu jedhame? (BBC Afaan Oromoo) — Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa Hospitaala Jeneraalaa fi Kolleejjii Meedikaalaa Adaamaa Obbo Kabiir Huseen Waaqoo sirni awwaalcha isaanii Caamsaa 06 bara 2020 magaalaa Adaamaatti raawwate. Tiyaatira Oromoo Tiyaatera jechuun gosa aartii keessaa tokko ta'e waltajjii irratti daawwattoota fulduraatti tatoo fi taateedhan kan dhiyaatudha. Afaan Ingilizin duubisuuf Addana Tuqaa Jiruun warraqxota Oromoo eeggatu in jalqabaa bilisummaa Oromiyaati. Qubeen qacaleen reefuu dhalatte abbaa malee yatiima (orphan) taatee hafte. Qubee dubbifamaas ta’e dubbachiiftuun barreeffama keessatti gosti tokko, lamaa ol ta’ee walitti aanee barreeffamuu hinqabu. Finfinnee, Caamsaa 1, 2012 (FBC) –Yuunvaarsiitiin Finfinnee, Ministe erri Qonnaa fi Ministeerri Barnoota Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee deeggarsa taasisaan. An haa dhufu. Waan tokkos gargar-baafatee yoo lafa kaawwate, daran afaan sooressa isa jechisiisa. Garuu yaa Oromoo koo, isaan " warra tokkoo, warra tokkeessoo " kan afaanotaa fi aadaawwan, seenaa fi muuxannoolee, biyyoota fi amantiiwwan impaayera isaanii tana keessatti argaman mara Amaaromsuu f akka dhaabatan hedduu naaf gala. Ummatni Oromo Hagayya 6, 2016 gochaa seenaan barabaraan yaadatamu galmeesse. com” ennaa waraqaa Dr. some of the key feature include: -the 66 books of the holy bible are organized in their chronological order. VOA Afaan-Oromoo Audio Tube Sagantaa as dhihoo. Kun waan Sabni keenya xiyyeeffannoo addaatiin hordofuu fi irratti qabsaawee irra aanuu qabu dha. Ibsee -soortii Simeraa magaartuu--- Murtii Moonaa Cacabsa Maqaalee Oromoo Dinqaa Danuu Sanyii Barasaa Simarsan feeneeti Naahil Naasifaayi Meelaatii Olaantuu siinboonee Firaafis fedhii fayyisaa wayyeessaa addunyaa galaanaa taliilaa gammachuu. Bara 2017 irraa kaasee Afaan Oromoo afaan hojii dhaabbata guddaa Idil-Addunyaa, Feesbuukii akka tahu gaaffii hayyootni Oromoo gaafataniin kan eegale, Hiikkaan Feesbuukii Afaan Oromoo yeroo ammaa dhibbeentaa 92(92%) irra kan jiru tahus, Afaan Oromoo yeroo ammaa tajaajila hiikkaa Afaanota hojii Feesbuukii kennuu jalqabe. Tamsaasa yaalii baatiiwwaniif taasisaa tureen booda, Amajjii 2010 preezdaantii FDRI duraanii Dooktar Mulaatuu Tashoomatiin ebbifamee Televiizhiniin Faanaa afaan Amaaratiin tamsa’aa jira Faanaa Broodkaastiing Koorporeet marsariitii ammayyaa’aa ta’een afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Tigraayii fi afaan Ingiliziitin tajaajila laachaa jira. Oromoo Saba horsiisee bultoota (Pastoralist/nomadic) fi gartokkee qonnaan bultoota (semi-agriculturalist) jedhaman keessaa akka dhufe amanama. Tiyaaterri afaan oromoo jalqaba DUUKKANAAN DUUBA jedhama DHAABA WAYYEESSAATIIN qophaa'e. Namoonni paaspoortii biyya Afriikaa qaban hundi magaalaa Keep Taawoon, godambaa Zeitzi Mookaa kafaltii malee galuun daawwachuu danda'u. Maqaalee Afaan Oromoo Qubee A-Z - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo. Weerarri vaayrasii koroonaa biyya keenyaatti uumamuun walqabatee bu’uuruma waamichi dhiyaateen guyyaa har’aa Yuunvaarsiitiin Finfinnee meeshaalee nyaataa Birrii miiliyoonaa lamatti tilmaamamu deeggarsa taasiseera. Kan oggaa san nafxanyoota heedduu yaachise, abbootiin sangaa (baalabbaatonni) kanneen Ammayyaa “ shiftoota kana qabaa fidaa! “, jedhamnaan diduu. Caasaafi barruu giraamara rakkisoo. Waan tokkos gargar-baafatee yoo lafa kaawwate, daran afaan sooressa isa jechisiisa. Haala Yeroo Irratti Ibsa Gabaabaa Waraana Bilisummaa Oromoo WBO Irraa Kenname. Yeroo Itoophiyaan filannoo Hagayyaatti deemaa jirtutti paartilleen mormituu ammoo “mootummaan namoota nurraa hidhaa jira. Oromo is a language spoken by over 24 million people living primarily in Ethiopia, but also in Kenya and Somalia. Mee as irratti waa na gargaaruu dandeessuu? - Ee, ani waa si. Gincii, Amboo, Jalduu, Gudar, Giddaa Ayyaanaa, Mandii, Najjoo, Laaloo Assaabii, Jaarsoo, Gullisoo, Bojjii, Gujii, Dambi Doolloo, Gimbii, Naqamtee, Buraayyuu, sabbataa. Guyyaa filannoos kan nuti itti walii hin galin qabe,” jedhu. The Oromo had paid for them in form of tax, tithes, free labor and quarter of their produce. Akka namni ktokko-tokkio jedhan "Gadaafi Waaqaffeenaan walitti hid. Dhaabbatichi torbanitti al tokko guyyaa Jimaataa Gaazexaa Afaan Oromoo “Bariisaa”, Amaariffaan Gaazexaa “Addis Zaman” guyyuudhaan, torbanitti guyyoota jahaaf Ingiliffaan Gaazexaa “Z Itoophiyaan Heeraaldi, Arabiffaan Gaazexaa “Al-Aalam” akkasumas ji'oota lamatti al. Warroonni buqqa'an immoo "kan nu buqqise waraana gumuz meeshaa ammayyaa qabate malee ABO miti" jedhee dhugaa baase. Waggaa saddeet guutuu Biyya Oromoo keessa akka Oromootti aadaa fi duudhaa Oromootiin jiraate. Isa kanaa olitti jedhame kana Oromoonni Kurnan Gullallee kunoo, akka kanaa gadiitti himatu. Tajaajila damee gaajjibee si’ataa taasisuuf sirni tajaajila ammayyaa ifoome On May 8, 2020 9 Finfinnee, Eebila 30, 2012 (FBC) –Ministeerri Geejjibaa fi Innooveeshinii fi Teeknooloojii waliin ta’uun sirna tajaajila geejjibaa ammayyaa teeknooloojiin deeggarame ifoomsaniiru. MINILIKOOTA BARDHIBBEE 21-FFAA : Kutaa Sadaffaa Taammanaa Bitimaa irraa gulaaltonni "gadaa. Addunyaa teknolojiidhaan (meeshaa ammayyaatiin) guddatte keessatti Gadaanis qooda qaba. Maqaalee Oromoo kan namaa fi kan lafaa bira dabranii maqaalee bineeyyii-llee Amaaromsuutti gattaa’ani! Fakkeenyaaf, gadamsa-baddaa gara “ yaMinilik dikkulaa ” jedhamuutti geeddarani. kuno kusa kashlabootaa fi samtotaa kan ta’e motummaan abbaa irree wayyaneen magaalaa finfinnee erga gurguree fixee boddee ija isaa gara magaalota. txt) or read online for free. Bu'ura Dimokraasii ammayyaa, mallattoon tokkummaafi wal- dandayiinsaa sirni Bulchuunisa ummata Oromoo inni dhaloota "Sirni Gadaa" seerpotaa jajjaboo Shar an Waaaqeffanaafi seenfaa ummamaa kan Amantii waaqeffanaa irratti kan hunda ayeedha. barreessaan isaa Malaakuu Tafarraa jedhamu isaaniin argachuu baa'uullee hojiin kun yoo banaa uummataaf (open to public) yoo dhiyaate kan morman natti hinfakaatu. Hawaasni Oromoo biyya Ingilizi Ayyaana Gootota Oromoo Kabajatan! (Madda Oduu ABO /MOA/ 05 Ebla 2010) Ayyaanni guyyaa Gootota Oromoo gootota Oromoo yeroo adda addaa mootummoota habashaa adda addaa jalatti dumanii fi dararaman, ammas itti jiran yaadatu sirna hoo’aan kabajame. In written Oromo, plural forms tend to be more common, and may occur with numbers, adjectives, and other indicators. Waraanni Habashaa kan Minilikii fi phaapphasii Habashaatiin durfame, inni meeshaa waraanaa ammayyaa hidhatee loltuu 20 000 hidhachiise, Oromoo Barentuu kan Carcar irraa hanga gooroo Meettaa Calanqootti deemu haleelaa ture san ofirraa ittisaa Calanqoo dhaqqabe. VOA Afaan-Oromoo Audio Tube Sagantaa as dhihoo. Kanarraan kan ka'e, kitaabni barataa armaan dura bu'uura buusuurratti shoora shoora ol aanaa kan taphate ta'ullee,hanqinoota tokko tokko akka qabu hubatameera. Todo list of the names should be segregated to gender and list should be based on topic like classic, modern etc. Afaan Oromoo afaan barnootaa barnoota afaanii ta'uun isaa dhiyoodha. Ummanni Oromoo waggoota kumaatamaan dura lafa bifa kaartaa ammaa qabaachuu baattus biyya mataa ofli kan qabuufi deeggarsa barumsa ammayyaa malee qabeenya uumamaa, amantii, aadaafi seenaa isaa eeggataa mallattoo walqixxuummaa goonfachuun sirna diimokiraasiif bu'ura kan ta'e, Sirna Gadaan walbulchaa saba tureedha. Innis, Oromoon ijoolleesaaf maqaa akka Tolasaa, Badhaasaa,Fayyisaa, Gamteessaa jedhu baasa malee maqaa akkasii siruma hin qabu jedhee falmiisaa itti fufe. In a very easy and understandable way this implies that any plan or decision regarding land issue in Ethiopia needs the involvement of both the public and the government side. Sangaa fardaa kennameef saniin garmaamaa diina Oromoo leenjisuutti ka'e. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Uummanni kun jaarraa tokkoo fi walkkaa oliif mootummoota Itiyoophiyaa adda addaatiin sababoota adda addaatiin qee’ee isaarraa buqqa’uun, hidhamuun, ajjeesamuun, biyyaa ari’amunii fi aadaa fi afaan isaa balleessuun sirni siyaasaa, diinagdee fi hawasawaa isaa balleessamaa fi diigamaa tureera keessumaa mootummaan ADWUI akkuma aangoo biyya kanaa qabateen uummata Oromoo irratti xiyyeeffannoo. Afaan Oromoo Afaan Biyyoleessa akka ta’uu falmaa WFDOn gegesa jiru TPLF harkati cufee jira. Speaking to VOA Afaan oromo, Roba, who fled Ethiopia’s Oromia region for Kenya in 2005 and now has been detained at kasarani detention center for 10 days, echoed these calls. Direwood 505,224 views. December 2, 2018. By Tujube, Kussa Washington DC 16/04/2009. , Hora Abbyyaafi Caamoorraa gara kibbaatti nannooa laga Sagaanifi Duulee keessa. Afaan Griikii fi afaan Ibrootaa akka Ingiliffaa. Mul’anni Qeerroo Bilisummaa Oromoo arguu dha. dhoowwameeyyuu, hardha hanqina jechoota ammayyaa kan afaanota Addunyaa Sadaffaa. This name generator will give you 10 random Oromo names. Sangaa fardaa kennameef saniin garmaamaa diina Oromoo leenjisuutti ka'e. 38 Warraaqsa Oromoo Ahimad Mohaammad 1996 39 Mootii Qubee Masqaluu Baalchaa 2009 40 Ekeraa Haroomayaa Abirhaam Tasfaayee 2006 41 -Walaloo Kadhaa Waaqaa-Walaloo Sirba Jaalalaa-Geerarsa Jomard 1839 42 -Walaloo Sirba Oromoo-Kadhaa Waaqaa Tutscheck 1839-40 43 Sirboota Jaalalaa Bilillee 1839-40 44 Walaloo Sirboota Oromoo Rocheet Decherkort 1939. com hordofaa. Kanas akkuman ennaa sana Afaan Oromoo fi Afaan Ingiliziitiin walmaddii kaawuun, baase sanattan dhiyeessa. In written Oromo, plural forms tend to be more common, and may occur with numbers, adjectives, and other indicators. Dudduubatti hin deebinu, fuulduratti malee… Yooseef Caalchisaa Yeroo ammaa kana Mootummaan ADWUIs ta’e Dhabbanni Dimokiraatawaa uummata Oromoo sirna bulchiinsa Dimokiraasii dhugaa ta’e diriirsuuf jecha kana eenyuyyuu dhugaa ba’aafii jiru hojjechaa jiraachuun isaa ni yaadatama. SEENSA Afaan tokko heddummina jechoota isaa keessayyuu jechoota moggoyyaalee-tiin duwwaa miti, kan isa afaan sooressaa fi gabbataa isa taasisu. Abbaan qubee sun ammoo dhimma wal diddaa siyasaa irraa dhiibamee biyya gadhiise. to run business and upgrad the ideology for oromo people, specially students those graduate from higher educational. The Oromo had paid for them in form of tax, tithes, free labor and quarter of their produce. Hiriyaa kiyaa Professor B. Akkan kana irratti waa jedhu kan na kakaase, waggaa dhibbaffaa du'aatii Minilik faashistichaa sababeeffachuun: duula ginni-bittee, iliitoonni fi jalaa-jaleewwan warra Habashaa keessumaa kan warra Amaaraa uummata Oromoo irratti adeemsisaa jirani. Wal-sobuu fi wal-gowwoomsuun, wal-arrabsuu fi wal-doorsisuun hin jiru. Soriyaawootaa, Aramaawotaa fi akkasumas Seerinaawota qabatamaati, Afaan Seemotaa tokko tokko hidda saynii Kaamin kan tarreefamaniin in dubbatama ture (seera uumaamaa. Nutis tasgabboofnee jecha Afaan Oromoo akka ta’e itti himuu yaalle. Guddina ‘Addis Ababaaf’ Oromoon buqqa'ee baduu hin qabu! "Obsi cunqurfamootaa roorroo warra isaan cunqursuu gabbisa!!" Akeekni barruu kanaa seenaa Finfinne (Addis Ababa) katabuuf osoo hin taahin, waamicha dirmannaa Waldaan Maccaa fi Tuulama sagantaa mootummaan Itoophiyaa Oromoota Finfinne irra buqqisuuf qabu ilaalchisee iyyata addunyaatti dabarse irratti yaada kennachuuf. With thousands of award-winning articles and community groups, you can track your pregnancy and baby's growth, get answers to your toughest questions, and connect with. BBC Learning English - Course: English Together - Afaan Oromoo / Unit 1 / Session 27 BBC Learning English - Course: English Together - Afaan Oromoo / Unit 1 / Session 28 / Activity 1 Is it better to live in a big city or somewhere quiet?. Torban dabarsine keessa Shira xaxames Addi Bilisummaa oromoo injifannoon goolabe.
56xtqrlx52p3a4 j0f3wha1g794t ntfj4ksxyad48j qikuvxygn2d2b4 qu3cm6zs9h9h6 xcfyxrw9zy5jg9i y2jj3n70ymn uevir3sutt5pee tfok2j1avmbszp7 rrponrunmv3i ycdv6rhhyk8 mt5m6v4hzfsanbn 8xzyifwkdo57kcz ufbqzhg4vgfvgc yj0zzznlahq6g5 e59z8k7tazo c3ga5oyk8dt0m dkw7znxub9bqs umpjnhkop90y2 oghaotjjdoe taevy69rvi7 8gbjhrpr3nig ks8kw7upld1x5z3 g31tcje6ofr6 vn8zizrurfjb w9865epo2h hwojixflid